سوابق کاری و تحصیلی جلال پورفخیمی ابرقویی   

سوابق شغلی
  مسئول انفورماتیک
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

  مسئول انبار
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1386
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

  مسئول کالیبراسیون
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: شهريور 1381     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

  مسئول ایزو
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: آذر 1377     تا تاریخ: شهريور 1381
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1379 شهريور 1384 لیسانس آزاد اسلامی واحد مبارکه 13.72 مبارکه - اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری