سوابق کاری و تحصیلی حسین جعفری   

سوابق شغلی
  فرهنگسرای موضوعی زیارت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: مرداد 1396
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1392 شهريور 1398 دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی آزاد مشهد عالی مشهد مقدس ایران
مهر 1390 شهريور 1392 فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی فردوسی مشهد عالی مشهد مقدس ایران
مهر 1386 شهريور 1390 لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی فردوسی مشهد عالی مشهد مقدس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری