سوابق کاری و تحصیلی هادی خرمی   

سوابق شغلی
  راننده و جوشکار
شرکت/سازمان: کرمان فرارای
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: بهمن 1395
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1382 خرداد 1386 دیپلم تعمییر ماشینهای الکتریکی 14 نیشابور ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری