سوابق کاری و تحصیلی hamed peykarestan   

سوابق شغلی
  اپراتور و ناظر بر دستگاهای کنترل
شرکت/سازمان: پتروشیمی کرمانشاه
از تاریخ: اسفند 1394     تا تاریخ: مرداد 1396
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری