سوابق کاری و تحصیلی hamid jalaly   

سوابق شغلی
  کارشناس پروژه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1396     تا تاریخ: اسفند 1397
کشور: ایران  شهر: آبادان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری