سوابق کاری و تحصیلی حسین عفت دوست   

سوابق شغلی
  دفتر اسناد رسمی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1379     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: رشت
توضیحات: کارمند دفتر خانه اسناد رسمی هستم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری