سوابق کاری و تحصیلی هانیه ملکی   

سوابق شغلی
  مدیر سایت
شرکت/سازمان: میهن خواهان
از تاریخ: شهريور 1393     تا تاریخ: دي 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 شهريور 1395 فوق لیسانس هوش مصنوعی دانشگاه آزاد تهران مرکز بدون نمره تهران ایران
مهر 1386 بهمن 1391 لیسانس مهندسی نرم افزار دانشگاه خیام مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری