سوابق کاری و تحصیلی هدی نظری   

سوابق شغلی
  کارشناس نرم افزار
شرکت/سازمان: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: مرداد 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 مرداد 1392 فوق لیسانس کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود ایران
مهر 1386 مرداد 1391 لیسانس کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه دولتی بیرجند بیرجند ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری