سوابق کاری و تحصیلی حسین ولی پور   

سوابق شغلی
  کاراموز نظارت بر ساخت
شرکت/سازمان: ساختمان 5 طبقه مسکونی
از تاریخ: آبان 1397     تا تاریخ: آذر 1398
کشور: ایران  شهر: امل
توضیحات: در اکثر کارهای ساختمانی حضور فیزیکی داشتم به مدت 14سال. در نظارت هم یک سال آخر به عنوان کاراموز ناظر ساختمان حضور داشتم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 تير 1398 لیسانس مهندسی عمران مازندران 14.05 بابلسر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری