سوابق کاری و تحصیلی hossein jebelli   

سوابق شغلی
  نجات غریق
شرکت/سازمان: آبادیس
از تاریخ: آبان 1395     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: کیش

  دستیار تدارکات
شرکت/سازمان: پارس میکا
از تاریخ: آبان 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر: کیش

  انباردار
شرکت/سازمان: OTS
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر: کیش
توضیحات: سابقه کار انبارداری و لوجستیک در شرکت ذکر شده
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1370 شهريور 1384 دیپلم دیپلم علوم انسانی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری