سوابق کاری و تحصیلی ili kardan   

سوابق شغلی
  کارشناس سیستم ها و روش ها
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  کارشناس تضمین کیفیت/مسئول آموزش
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1394     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر:

  مسئول تضمین کیفیت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر:

  مسئول تضمین کیفیت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1386     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر:

  کارشناس/مسئول تضمین کیفیت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1382     تا تاریخ: دي 1386
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 بهمن 1393 فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات ایران
مهر 1378 شهريور 1388 لیسانس مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری