سوابق کاری و تحصیلی سید علی کاظمی   

سوابق شغلی
  کارمند
شرکت/سازمان: شهرداری تهران
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: همچنین مدرس دانشگاه علمی کاربردی و ضمن خدمت شهرداری تهران می باشم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1377 شهريور 1381 فوق لیسانس مدیریت محیط زیست آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری