سوابق کاری و تحصیلی خلیل طاهرآبادی   

سوابق شغلی
  کارشناس فنی و بیمه ای
شرکت/سازمان: نمایندگی بیمه ایران
از تاریخ: اسفند 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر فنی و نقشه بردار
شرکت/سازمان: شرکت تک سازه آناهیتا
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: دي 1394
کشور: ایران  شهر: کنگاور

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1390 ارديبهشت 1393 لیسانس کارشناسی عمران آزاد اسلامی ۱۴ همدان ایران
مهر 1388 دي 1390 فوق دیپلم کاردانی فنی ساختمان کار های عمومی ساختمان آزاد اسلامی ۱۵ همدان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری