سوابق کاری و تحصیلی کریم پرور   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1394 دي 1396 فوق لیسانس شیمی آلی تحصیلات تمکیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 17.13 کرمان ایران
شهريور 1394 دي 1396 فوق لیسانس شیمی آلی تحصیلات تمکیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 17.13 کرمان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
توضیحات لازم داده شد