سوابق کاری و تحصیلی مهدی بهرامپور   

سوابق شغلی
  سرپرست اداره طرح وبرنامه
شرکت/سازمان: اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان
از تاریخ: فروردين 1379     تا تاریخ: ارديبهشت 1387
کشور: ایران  شهر: کرمان
توضیحات: مدارک ورزومه و آموزشها قابل ارسال است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1373 تير 1378 لیسانس ریاضی کاربردی آزاد اسلامی 13.10 کرمان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری