سوابق کاری و تحصیلی محدثه شهبازی   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: داروسازی کیمیا فام
از تاریخ: اسفند 1396     تا تاریخ: بهمن 1397
کشور: ایران  شهر: ملارد
توضیحات: حسابدار انبار نرم افزار رایان محاسب
  حسابدار
شرکت/سازمان: کامیاب محاسب
از تاریخ: اسفند 1395     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 شهريور 1396 لیسانس حسابداری ارشاد دماوند 16/75 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری