سوابق کاری و تحصیلی مهدیه خواجه پور   

سوابق شغلی
  ادیت اسناد
شرکت/سازمان: شرکت نگارنده
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر: زاهدان

  مسئول خدمات کامپیوتری
شرکت/سازمان: شرکت کامپیوتری
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زابل

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1386 دي 1388 لیسانس کارشناسی اصلاح و تربیت علمی کاربردی 30/15 زاهدان ایران
مهر 1383 بهمن 1387 لیسانس روابط بین الملل ازاد اسلامی 81/13 زابل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری