سوابق کاری و تحصیلی مهسا غلامی   

سوابق شغلی
  مربی پیش دبستان
شرکت/سازمان: مدرسه شهرک طلائیه
از تاریخ: مهر 1394     تا تاریخ: ارديبهشت 1397
کشور: ایران  شهر: شهرک طلائیه
توضیحات: ب عنوان مربی پیش دستان کار کردهام ودارای مدرک مربیگری از جهاد دانشگاهی تهران هستم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری