سوابق کاری و تحصیلی مجید خوش نظر   

سوابق شغلی
  مسئول فنی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: خرداد 1396
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری