سوابق کاری و تحصیلی مجید فتحعلی بیگی   

سوابق شغلی
  ساخت و فروش زیورآلات
شرکت/سازمان: گالری ایران فر
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر فروش و حوالجات
شرکت/سازمان: نمایندگی و مرکز پخش کاشی و سرامیک
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: تير 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری