سوابق کاری و تحصیلی محمد علی ملک محمدی   

سوابق شغلی
  مسئول بخش ژئوفیزیک و امورفنی
شرکت/سازمان: زمین کاو وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
از تاریخ: مرداد 1367     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1367 بهمن 1371 فوق لیسانس ژئوفیزیک اکتشافی تهران ۱۶/۵۷ تهران ایران
شهريور 1357 شهريور 1366 لیسانس فیزیک کاربردی شهید باهنر کرمان ۱۶/۴۴ کرمان ایران
مهر 1344 خرداد 1357 دیپلم ریاضی- فیزیک ابن سینا ۱۶/۹۴ سیرجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری