سوابق کاری و تحصیلی سید محمد حسن قاضی   

سوابق شغلی
  مدیریت شرکت ارتباط گستر برد ایران
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت ارتباط گستر برد ایران یک شرکت تبلیغاتی بود که مدیریت این شرکت را عهده دار بودم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری