سوابق کاری و تحصیلی طیبه زادشیر عراقی   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شهربازی سرپوشیده جم
از تاریخ: دي 1395     تا تاریخ: تير 1398
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: کلیه امور مربوط به اداری و تبلیغاتی و طراحی شهربازی زیر نظر بنده انجام می گرفت.
  مسئول فروش
شرکت/سازمان: نمایندگی درب و پنجره الومینیوم
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: آذر 1395
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مسئول بخش فروش و بازاریابی
  ویزیتور تلفنی
شرکت/سازمان: آفتاب
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: مرداد 1395
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: دعوت از مدیریان موفق سراسر کشور به همایشهای موفقیت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری