سوابق کاری و تحصیلی maryam mo   

سوابق شغلی
  طراحی وب سایت و برنامه نویس
شرکت/سازمان: اریانا وب
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1391 بهمن 1393 فوق لیسانس کامپیوتر نرم افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری