سوابق کاری و تحصیلی مهسا جوادی مقدم   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

آثار و مقالات علمی :

بررسی بافت اجتماعی ، تاریخی منطقه مجیدیه تهران

بررسی و تحلیل تاریخچه و جایگاه تئاتر خیابانی در ایران

بررسی و تحلیل توسعه حقوق شهروندی در ایران با رویکردی بر قوانین جمهوری اسلامی

مسلط به اینترنت

مدرک حسابداری از موسسه آفرین نو ( تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای کشور )

آشنا با برنامه حسابداری تدبیر و رافع

 

فعالیتها :

عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا

عضو انجمن متخصصین ایران

عضو انجمن ایران – ژاپن

 

در طول خدمت در مؤسسه مطالعاتی و حین انجام پروژه های تحقیقاتی مستقیماً برای شرکتهای ذیل فعالیت نموده ام :

  • ایکات                                                           
  • تتراپک FUCOS
  • ایران خودرو
  • ایرانسل

و یا از طریق بزرگترین شرکتهای تحقیقات بازار در دنیا نظیر شرکتهای ذیل پروژه هایی را اجرا نموده ام .

  • AMRB