سوابق کاری و تحصیلی معصومه فرهادی مقدم   

سوابق شغلی
  کارمند نمایندگی بیمه
شرکت/سازمان: نمایندگی بیمه البرز
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهرن

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری