سوابق کاری و تحصیلی masoud keshavarzian   

سوابق شغلی
  فعالیت در مرکز داده
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1396 خرداد 1398 فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک مهر البرز 16 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری