سوابق کاری و تحصیلی مسعود لطفی   

سوابق شغلی
  کارشناس مبارزه تلفیقی با آفات
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی قم
از تاریخ: اسفند 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر: قم
توضیحات: کارشناس مبارزه تلفیقی با آفات
  کارشناس زراعت گندم
شرکت/سازمان: جهاد کشاوررزی _ آتیه سازان سبز آرا
از تاریخ: آبان 1393     تا تاریخ: اسفند 1393
کشور: ایران  شهر: قم
توضیحات: کاشت داشت برداشت برداشت با طرح مبارزه تلفیقی آفات همپوشانی دارد
  کارشناس مبارزه تلفیقی با آفات
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی قم
از تاریخ: اسفند 1392     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: قم
توضیحات: مبارزه تلفیقی با آفات
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1392 دانشجو فوق لیسانس اصلاح نباتات دولتی شبانه شاهد تهران ایران
مهر 1386 شهريور 1391 لیسانس مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آزاد محلات ۱۶.۴۳ محلات_مرکزی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
بدلیل بیماری افسردگی پرونده مدرک دانشگاه شاهد باز است تمام واحدها گذرانده شده و پایان نامه دفاع گردیده دوره زنبور عسل گذرانده شده است توسط بسیج مهندسی و منتظر ارائه مدرک هستم