سوابق کاری و تحصیلی مسعود نادری   

سوابق شغلی
  مسول فنی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1394     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری