سوابق کاری و تحصیلی مجتبی محمدی   

سوابق شغلی
  سرپرست تولید
شرکت/سازمان:
از تاریخ: دي 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: سرپرست تولید کودهای کمپوست و ورمی کمپوست
  سرپرست و مسئول دفتر فنی
شرکت/سازمان: ساروج بتن کیوان
از تاریخ: مهر 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: سرپرست و مسئول دفتر فنی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی در سراسر ایران
  کارآموز
شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: بازار یابی سیب سمیرم به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 شهريور 1388 لیسانس مهندسی اقتصاد کشاورزی پیام نور شهرکرد شهرکرد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری