سوابق کاری و تحصیلی مریم مهدوی   

سوابق شغلی
  شورای حل اختلاف
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 بهمن 1388 لیسانس حقوق پیام نور ۱۵/۲۸ گرگان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری