سوابق کاری و تحصیلی محدثه شهبازی   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: داروسازی کیمیا فام
از تاریخ: شهريور 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: صفادشت

  حسابدار
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: صفادشت

  ãƒæ’ã†â€™ãƒâ€ ã¢â‚¬â„¢ãƒæ’ã¢â‚¬â ãƒâ¢ã¢â€šâ¬ã¢â€žâ¢ãƒæ’ã†â€™ãƒâ¢ã¢â€šâ¬ã‚â ãƒæ’ã‚â¢ãƒâ¢ã¢â‚¬å¡ã‚â¬ãƒâ¢ã¢â‚¬å¾ã‚â¢ãƒæ’ã†â€™ãƒâ€ ã¢â‚¬â„¢ãƒæ’ã‚â¢ãƒâ¢ã¢â‚¬å¡ã‚â¬ãƒâ€šã‚â¹ãƒæ’ã†â€™ãƒâ¢ã¢â€šâ¬ã‚â¦ãƒæ’ã‚â¢ã
شرکت/سازمان: ÃÆâ€Ã
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: ÃÆâ€â„Â

  حسابدار
شرکت/سازمان: کامیاب محاسب
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 شهريور 1396 لیسانس حسابداری موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند 16/75 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری