سوابق کاری و تحصیلی الهام سالمی   

سوابق شغلی
  کارمند اداری و مسئول بخش اشتغال
شرکت/سازمان: کاریابی کارآوران
از تاریخ: آذر 1392     تا تاریخ: تير 1395
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری