سوابق کاری و تحصیلی محمد رضا مرادی   

سوابق شغلی
  کارشناس سخت افزار
شرکت/سازمان: وزارت کشور
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  net admin
شرکت/سازمان: اداره برق
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: ارديبهشت 1389
کشور: ایران  شهر: TEHRAN

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1383 شهريور 1388 لیسانس software شهاب دانش قم ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری