سوابق کاری و تحصیلی مرتضی برزکار   

سوابق شغلی
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: توسعه و نوآوری شهر
از تاریخ: آذر 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت تابع بانک شهر
  برنامه نویس و مدیر پروژه تشخیص پلاک
شرکت/سازمان: GMTII
از تاریخ: دي 1392     تا تاریخ: اسفند 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: برنامه ( فرجا ) مدیریت هوشمند تردد خورد رو
  بومی سازی نرم افزار دوربین های مدار بسته
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1392     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر:

  سیستم مدیریت پارکینگ و تشخیص پلاک فروشگاه اتکا شهید فکوری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر:

  سیستم یکپارچه مدیریت ستاد شاهد با ارتباط (مستقیم ) نرم افزار و سایت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر:

  سیستم مدیریت آزمایشگاه ها با ارتباط (مستقیم ) نرم افزار و سایت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: دي 1391     تا تاریخ: مرداد 1392
کشور: ایران  شهر:

  رئیس هیئت مدیره - برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت دیبا ارتباط
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: تير 1392
کشور: ایران  شهر:

  مربی برنامه نویسی
شرکت/سازمان: آموزشگاه فنی و حرفه ای
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر:

  اتوماسیون انبار داری و حسابداری پیام نور با ارتباط (مستقیم ) نرم افزار و سایت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: تير 1389
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1387 دانشجو لیسانس سخت افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری