سوابق کاری و تحصیلی مرتضی کریم آبادی   

سوابق شغلی
  مدیر عامل
شرکت/سازمان: تعاونی صنوبر سبز اسرار
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: سبزوار

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 دانشجو فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-مدیریت یزد 17.88 یزد ایران
بهمن 1383 بهمن 1385 لیسانس مهندسی منابع طبیعی یزد 16.50 یزد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری