سوابق کاری و تحصیلی مرتضی جمالوند   

سوابق شغلی
  وکیل
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: وکالت در پرونده های متعدد کیفری حقوقی ثبتی خانوادگی تجاری عضویت در هیئت علمی مرکز بین المللی ایران و چین وکیل شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران وکیل چندین شرکت با رزومه قوی و تسلط به شیوه دادرسی نوین و الکترونیک
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری