سوابق کاری و تحصیلی مصطفی راعی   

سوابق شغلی
  بیمه سامان
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مرداد 1394     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر: گیلان

  رسام نگار جاوید
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1393
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در چند جا سابقه دارم، شرکت پلی استر ، آب مهدنی، بیمه سامان و پردازش تصویر رایان
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری