سوابق کاری و تحصیلی مهدی سالاری   

سوابق شغلی
  مشاور بیمه های بازرگانی
شرکت/سازمان: شرکتهای بیمه
از تاریخ: شهريور 1379     تا تاریخ: شهريور 1382
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری