سوابق کاری و تحصیلی نعیم قاسم زاده   

سوابق شغلی
  رستوران
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: شهريور 1396
کشور: ایران  شهر: ایلام

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری