سوابق کاری و تحصیلی نسیم حیدری   

سوابق شغلی
  کارشناس پذیرش مرکز گامانایف
شرکت/سازمان: مرکز گامانایف ایران-بنیاد خیریه کامرانی
از تاریخ: شهريور 1392     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پذیرش رادیوتراپی-پذیرش گامانایف-پذیرش mri-ct
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شرکت ظفر آرمه پویان
از تاریخ: بهمن 1387     تا تاریخ: مرداد 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور دفتری و کمک حسابداری
  منشی
شرکت/سازمان: سهند ساخت سازه
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: ارديبهشت 1387
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور دفتری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1377 تير 1383 لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اراک 16.75 اراک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری