سوابق کاری و تحصیلی حکیمه نکونام   

سوابق شغلی
  ندارم
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری