سوابق کاری و تحصیلی fayz hatfan   

سوابق شغلی
  کشاورزی
شرکت/سازمان: شرکت نیشکر امام خمینی شعیبیه
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: فروردين 1395
کشور: ایران  شهر: شعیبیه شرکت نیشکر
توضیحات: جویای کار هستم با مدرک ارشد بیوتکنولوژی تغریبآ دوسال است که دنبال کار هستم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری