سوابق کاری و تحصیلی عمران رازیانی   

سوابق شغلی
  نمونه بردار و آزمایشگر آب
شرکت/سازمان: شرکت آب و فاضلاب روستایی
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرماشاه

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری