سوابق کاری و تحصیلی محمد صادق حسین دوست   

سوابق شغلی
  صدور ویزا
شرکت/سازمان: سفارت جمهوری اسلامی ایران
از تاریخ: فروردين 1387     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 دانشجو لیسانس مهندسی منابع طبیعی تهران 1305 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری