سوابق کاری و تحصیلی محمدمحسن جعفریان   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 مهر 1396 فوق لیسانس شیمی فیزیک سراسری قم 18 قم ایران
مهر 1388 تير 1392 لیسانس شیمی کاربردی آزاد اسلامی واحد کرج 15 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری