سوابق کاری و تحصیلی زهرا نجارزاده   

سوابق شغلی
  دوره عملی در دانشگاه امیر کبیر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1389     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  یر-تدریس در دبیرستان غیر انتفاعی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اهواز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 تير 1387 لیسانس مهندسی پزشکی ازاد 15.76 دزفول ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری