سوابق کاری و تحصیلی رضا ایزدی کیا   

سوابق شغلی
  مدیر تشریفات
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: نیشابور

  مدیر و مدرس دانشگاه پردیسان مشهد
شرکت/سازمان: وزارت علوم
از تاریخ: مرداد 1390     تا تاریخ: مهر 1395
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری