سوابق کاری و تحصیلی roya fardin   

سوابق شغلی
  کارشناس
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1395     تا تاریخ: فروردين 1397
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: سابقه کاری مرتبط با پرستاری دارا نمیباشم اما به پرستاری کودک علاقه دارم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری