سوابق کاری و تحصیلی سعید کشاورزمددکار   

سوابق شغلی
  خدمات
شرکت/سازمان: سام الکترونیک
از تاریخ: آذر 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران.شهرستانقدس
توضیحات: هرهزینه ای داشته باشه میدم فقط زودتر ی شرکت معتبر مشغول بشم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری